Skarven Forlag            ELTEGNING 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Forsiden Eltegning  |  Hvorfor Eltegning  |  Bestille Eltegning  |  Installasjon av programmet  Kom i gang


Modul 1 Tavleskjema  |  Modul 2 Åpne arkitekttegning  |  Modul 3 Tegne en byggtegning  |  Modul 4 Skjemategning


 

 

 

 

Kom i gang ...

Mål

Målet med dette kapittel er å lære bruken av de mest brukte kommandoene i AutoSketch samt kjenne til de mest brukt tegningsartene en har bruke for i elektrotegning.  Første eksempel tar for seg generelle kommandoer i Autosketch og de andre eksmplene viser forskjellige tegninger som skjemategning i målestokk 1:1 og plantegning i målestokkene 1:50 og 1:100 osv.  Bakerst i kapittelet er det vist hvordan en importerer filer fra andre DAK-programmer og hvordan en scanner en papirtegning.

Eksempel 1  Kommandoer i AutoSketch

I dette eksemplet vises hvordan de forskjellige kommandoene/funksjonene virker i DAK – programmet AutoSketch

1.1 

Start opp AutoSketch ved å dobbeltklikke på ikonet for AutoSketch eller trykk Start nederst til venstre på skjermen, klikk deretter Programmer – AutoSketch og ikon for Autosketch.

1.2

Et vindu med navn ”Start Up” kommer fram på skjermen (har du eldre datamaskin kan dette ta 1 – 4 minutter).  Velg ”Tempelate” og en av de ferdigdefinerte malene.  Velg f.eks ”Iso_a4” ved å klikke på Iso_a4 og deretter på OK.

1.3

Du har nå kommet inn i AutoSketch og valgt et ark med tittelfelt og ramme i størrelsen A4.  Klikk på ”DRAW” på kommandolinjen øverst på skjermen.  Før musen ned i feltet som kommer fram under DRAW og klikk på ”Line” og deretter på ”Single”.  Før markøren ned til tegnefeltet og klikk med venstre mustast.  Flytt markøren til et nytt sted på tegnefeltet og klikk med venstre mustast.  Du har nå tegnet din første strek.

1.4

Du kan nå klikke en gang til og du begynner på en ny linje/strek.  Når du har satt siste punkt til en strek kommer det opp et felt over tegnefeltet med fire kolonner.  Tallene i kolonnene betyr:

1.        kolonne – start punkt for linje først angitt i X-akse så i Y-akse

2.        kolonne – sluttpunkt for linje først angitt i X-akse så i Y-akse

3.        kolonne – lengden av linjen

4.        kolonne – vinkelen i forhold til X-aksen (horisontalt mot høyre)

Ønsker du å forandre på noen av verdiene f.eks lengden av streken kan du bare klikke i kolonne 3 og forandre på strek-lengden.

1.5

Nederst til høyre på skjermen er det 2 kolonner med tall.  Tallene i kolonnen betyr:

1.        kolonne – viser hvor på arket i forhold til arkets nullpunkt du til en hver tid er.  Først angitt i X-akse så i Y-akse.  Arkets nullpunkt er vanligvis i arkets nedre venstre hjørne.

2.        Kolonne – viser hvor langt du beveger deg fra der hvor du satte 1. punkt til f.eks en strek.  Første angivelse kommer i X-aksen og andre i Y-aksen.

NB!

Ved å benytte kolonnene som vist i punktene over (pkt 1.4 og 1.5) kan du raskt tegne opp veggene til et bygg.

1.6

Ønsker du å slette en strek må du først trykke på ESC knappen øverst til venstre på tastaturet for å gå ut av den kommandoen du er inne i.  Flytt markøren til den streken du ønsker fjernet og klikk med venstre mustast.  Streken skifter nå farge og får 6 sorte små firkanter rundt seg.  Trykk på DELETE knappen på tastaturet.  Streken eller ønsket tegneobjekt er nå fjernet.

1.7

Prøv de andre funksjonene under DRAW på samme måte som du tegnet en strek med funksjonen Line.  Se i feltet nederst til venstre i skjermen.  Der skriver maskinene hvilken kommando den har fått og hva du skal gjøre videre for å fullføre kommandoen.  Prøv funksjonene:

ARC – bue

Circle – sirkel

Polyline – sammenhengende streker

Polygon – rektangel, pentagon osv.

Curve – kurve, brukes i f.eks diagrammer som sinuskurve eller lignende

Text – tekst inne i en tegning.  Ønsker du å stille tekststørelsen eller teksttypen klikk

på Editor etter at du har valgt Text.

Dimension – dimensjonerer automatisk et tegnet objekt selv om du tegner i målestokk

1:50

Duplicate – parallellfører en eksisterende strek

Hatch – fyller et objekt f.eks en sirkel eller et polygon med ønsket mønster  (linjene

må være tette

Symbol – Henter fram nye symbolbibliotek

Explore…  tilføre eller slette symboler i symbolkatalogene

Change Library – skifte til en annen symbolkatalog (symbolbibliotek)

1.8

Zoome funksjonene, forstørrer eller forminsker skjermbildet, men ikke de tegnede funksjonene.  Klikk på VIEW øverst på skjermen. 

Zoom In – funksjonen zoomer inn et område på skjermen.  Hold mustasten nede mens

du fører musen over det området som du ønsker zoomet og slipp mustasten.

Zoom Extent – zoomer deg ut slik at du ser hele arket med litt luft rundt arket

Zoom Page – zoomer deg ut slik at du ser hele arket

Prøv de andre zoomfunksjonene.

1.9

Toolbars eller ikoner som representerer de for skjellige funksjonene kan du laste ned slik at de alltid er framme på skjermen.  Laster du ned for mange blir tegneområdet midre og du må zoome mer.  For å hente nye ikoner klikk på VIEW og velg ”Toolbars”.  Sett en hake for de ikonmenyene du ønsker og klikk OK.  Du kan flytte ikonmenyen rundt på skjermbildet ved å klikke med venstre mustast i det blå felt øverst i det nye ikonvinuet og holde mustasten.  Flytt ikonmenyen til ønsket område.  Du kan legge vekk den nye ikonmenyen ved å klikke på stjernen øverst til høyre i ikonvinduet.

1.10

Ønsker du å få tegnet opp igjen skjermbildet i tegneområdet kan du klikke på VIEW øverst på skjermen og deretter på ”Redraw”.  Hvis noe er borte på skjermen som du mener du ikke har slettet klikk på Redraw for å se om det virkelig er der.

1.11

Ønsker du å angre siste kommando kan du klikke på EDIT og ”Undo”.  Siste tegnekomando blir da fjernet.  Ønsker du å angre de 2 siste kommandoene klikker du bare 2 ganger på ”Undo”.  Undo er også et fast ikon øverst på skjermen.

1.12

Ønsker du å kalle tilbake en funksjon du har benyttet Undo på klikker du på EDIT og ”Redo” og tegnefunksjonen kommer tilbake.  Redo er også et fast ikon øverst på skjermen.

1.13

Skal du kopiere et tegnet objekt må du først klikke på ESC knappen på tastaturet for å gå ut av den tegnefunksjonen du er inne i.  Flytt markøren til det objektet som skal kopieres og klikk med venstre mustast.  Objektet skifter farge og blir omringet av 8 små firkanter.  Flytt markøren til senter av objektet til du ser et kors med 4 piler.  Trykk først CTRL tasten på tastaturet og hold denne tasten nede før du klikker med venstre mustast og holder mustasten nede.  Flytt objektet til dit du ønsker at det skal kopieres og slipp først mustasten for så å slippe CTRL tasten.

Du kan også benytte Copy funksjonen under EDIT menyen for å kopiere.

1.14

Ønsker du å flytte et objekt må du først trykke på ESC knappen på tastaturet.  Klikk med venstre mustast på det objektet som du ønsker å flytte.  Objektet skifter farge og får 8 små firkanter rundt seg.  Før markøren til midten slik at det kommer fram et kors med fire piler.  Klikk med venstre mustast og hold venstre mustast nede mens du flytter objektet.  Når du slipper mustasten er objektet flyttet.

1.15

Ønsker du å forlenge eller korte av et objekt må du først trykke på ESC knappen på tastaturet.  Klikk med venstre mustast på ønsket objektet.  Objektet skifter farge å får 8 små firkanter rundt seg.  Før markøren til en av de svarte prikkene slik at en liten strek med piler i begge retninger kommer fram.  Hold venstre mustast nede mens du flytter på musa.  Objektet vil nå enten forminskes eller forstørres.

1.16

Skal du rotere et tegnet objekt må du først trykke på ESC knappen på tastaturet.  Klikk med venstre mustast på ønsket objektet.  Objektet skifter farge å får 8 små firkanter rundt seg.  Før markøren rundt mellom de svarte firkantene til det kommer fram en bue med en pil.  Klikk med venstre mustast og hold mustasten nede til du har rotert objektet i riktig posisjon.  Slipp mustasten.

1.17

FIL-menyen er en meny som er lik de andre Windows baserte programmene.  Her kan du lagre tegninger, åpne gamle tegninger og lukke dem osv.

Velger du ”Print” er det viktig at det i nedre venstre hjørne i vinduet for utskrift står SCALED når tegningen er tegnet i målestokk og at ”Print all in black” er huket av når det ikke skal være fargeutskrift.

1.18

Ønsker du å velge forskjellige linjetyper må du velge TOOLS øverst på skjermen og deretter ”Graphic Options”.  Du kan nå velge linjetyper og fyll i objekter som skal fylles osv.  Du kan også stille inn nye lag i denne funksjonen.

1.19

Lag eller Layer er en funksjon som gjør det mulig å tegne flere tegninger oppå hverandre i en tegning.  For å forklare dette må vi bruke et eksempel.  Hvis du skal tegne en hustegning kan du tegne husets omriss og romfordeling på et overhead ark.  Du kan legge over et annet overheadark for å tegne målstokk og et tredje overheadark for å tegne stikkontaker og brytere osv.  Hvert overheadark er et lag som du kan fryse, men ikke fjerne.  Fryse betyr at vi tar vekk overheadarket fra skjermen og utskriften, men vi kan hente det frossende laget tilbake når det passer.  Dette letter arbeidet og gjør tegningen mer oversiktlig.  Øverst til venstre på skjermen kan du skifte mellom de forskjellige lagene.

1.20

Hvis du ønsker å stille inn antall desimaler som skal vises i målanvisningsfeltene på skjermen  eller i målsettingen kan du gjøre dette ved å klikke på TOOLS og ”Drawing options” og velg ”Units”

1.21

Ønsker du å stille inn rutemønsteret på tegneområdet eller feste funksjonen må du klikke på TOOLS øverst på skjermen.  Klikk så på ”Drawing Options” og velg ”Grid”.  Stiller du inn Grid forandrer du rutemønsteret som er et referansemønster i tegneområdet.  Forandrer du på innstillingen til Snap forandrer du tettheten av de faste spor tegneområdet deles inn og som markøren detter ned i.  Snapèn er viktig for å tegne fort og effektivt. 

Du aktiverer Snap ved å gå til venstre meny på skjermen.  Klikk på pilen nederst til venstre får å fram et ikon med stiplede ruter.  Klikk på ikonet og hold mustasten ned mens du flytter musen mot høyre.  Når du ser at ikonet som er merket med G er aktivert kan du slippe mustaten.  Hent fram f.eks funksjonen for å tegne en strek.  Når du nå beveger deg i tegneområdet kommer det fram en rød kule som detter ned i faste spor som er forhåndsdefinert som vist i avsnittet over.

1.22

Ønsker du å tegne i målestokk f.eks 1:50 må du klikke på TOOLS og videre på ”Scale”.  Det er viktig å merke seg at hvis en skal tegne i målestokk 1:50 må det stå 1:50 i innstillingsruten for målestokk og ikke 1”=50`.  Laster du ned tegningsmalene fra ELTEGNING er det ferdige malark i forskjellige størrelser (A4 til A0) og i målestokkene 1:1, 1:50 og 1:100.

1.23

Når en ønsker å se hvor lang en strek er eller ønsker informasjon om lengden, fargen eller linjetypen som er valgt for å tegne denne streken.  Kan en klikk på INQUIRE menyen og deretter på ”Entity Properties”.  Nå kommer det fram en liten sirkel i tegneområdet.  Flytt sirkelen over linjen eller et tegnet objekt og klikk med venstre mustast.  Et vindu kommer fram med opplysninger om objektet.

NB!

Har du tegnet en ledningsføring og brukt funksjonen polyline kan du klikke et eller annet sted på polyline`n og opplysninger om lengden kommer fram.  Du må huske å legge til lende ned til f.eks stikkontakter og brytere.

1.24

Ønsker du å telle opp antall symboler som er benyttet i en tegning klikker du på INQUIRE menyen og deretter "Symbol Count”.  Det kommer fram et vindu som forteller antall av alle symbol som du har benyttet i den filen du er inne i.  Du kan også be om utskrift ved å klikke for ikon for skriver.

NB!

Har du en sterkstrømstegning over et bygg kan du klikke på ”Symbol Count” under menyen INQUIRE når du er ferdig med tegningen.  Det kommer da fram et vindu som forteller deg antallet av stikkontakter, brytere osv som er benyttet i tegningen.  Husk at programmet teller ikke med boksen bak en bryter eller regner opp behovet for festemateriell. 

1.25

Ønsker du å måle distansen mellom 2 punkter benytter du funksjonen ”Distance” som du finner under menyen INQUIRE.

1.26

Skal du måle vinkelen mellom to streker kan du benytte funksjonen ”Angle” under menyen INQUIRE.

1.27

Er det ønskelig å finne f.eks arealet eller omkretsen (vegglengden) av et rom kan du klikke på INQUIRE menyen og deretter på ”Area/Perimeter”.  Klikk deretter på alle hjørnene som du vil skal være med i målingene og til slutt på det hjørnet hvor du begynte.  Klikk deretter på høyre mustast og et vindu med areal og omkrets av rommet kommer fram.  Det lønner seg å benytte Snap når du bruker funksjonen Area/Perimeter for å definere nøyaktig alle hjørnene.  Du kan krysse av for så mange hjørner du bare ønsker.

1.28

Ønsker du å arbeide med flere tegninger samtidig kan du benytte WINDOW menyen.  Her kan du sortere de forskjellige tegningene på ulik måte.

1.29

Dette er en vanlig hjelpemeny på linje med andre Windows programmer.  Det er verdt å merke seg hjelpefunksjonen ”What`s this” under HELP menyen.  Har du aktivert denne funksjonen kan du klikke på en av ikonene og et vindu med hjelpetekst kommer fram.

1.30

Ønsker du å tegne en tegning som skal overføres til f.eks Word, må du markere det du har tegnet ved å klikk i nedre venstre hjørne av tegningen og holde mustasten nede mens du fører musen over til øvre høyre hjørne.  Slipp mustasten og du vil nå få markert det som skal kopieres med en annen farge.  Velg ”Copy” øverst på skjermen.  Start Word-programmet og sett markøren der du ønsker tegningen limt inn.  Klikk på ikonet ”Lim inn” øverst på skjermen.  Tegningen er nå limt inn i Word.

1.31

Har du en Scroll mus (en mus med et hjul mellom musknappene) kan du enkelt zoome deg inn og ut i tegningen.  Ved og klikke på på hjulet å flytte musen rundt i tegnefeltet samtidig som du vrir på hjulet zoomer du inn enkelte deler av tegningen.  Prøv også å bruk hjulet inne i symbolkatalogen, men du må da først ha klikket på et symbol.

 

 


Skarven forlag, Barlindveien 36, 3118 Tønsberg. Tlf 47807555. E-post: post@elsiden.no. Orgnr 975975169. Etablert 1996

Oppdatert september 2013